1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Previous
Next

Απόφαση: 5109/2007 Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Με αυτό το περιεχόμενο η αγωγή, σε συνδυασμό και με τ΄ αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, είναι

αόριστη και ως τέτοια θα πρέπει ν΄ απορριφθεί ως απαράδεκτη, καθόσον δεν αναφέρονται στην

αγωγή ούτε και προκύπτουν από τις χρηματικές καρτέλες των πρώτου, δεύτερου και τρίτου των

εναγομένων, που αποτελούν σώμα της υπό κρίση αγωγής καμία αγορά ή πώληση μετοχών τους

και περαιτέρω τιμή, τεμάχια, προμήθειες και μεταβιβαστικά έξοδα αυτών, για το χρονικό διάστημα

πριν από την 1-1-2001, ώστε να είναι δυνατό στο Δικαστήριο να ελέγξει και να εξακριβώσει με

σαφήνεια το πώς προέκυψαν τα ποσά….που εμφανίζονται ως χρεωστικά υπόλοιπα κατά τον

ανωτέρω χρόνο στις προαναφερόμενες χρηματικές καρτέλες των….εναγομένων και ακολούθως

να σχηματίσει πλήρη και ασφαλή  δικανική πεποίθηση στο πως τα τελευταία αυτά

ποσά…..αποτελούν παράλληλα και χρεωστικά υπόλοιπα των προαναφερόμενων

χρηματιστηριακών λογαριασμών των εναγομένων, η καταβολή των οποίων ζητείται και από την

τέταρτη εναγόμενη ως ευθυνόμενης εις ολόκληρον μετά των λοιπών εναγόμενων.

περισσότερα...

Απόφαση: 4317/2007 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Εξάλλου, η κάθε χρηματιστηριακή συναλλαγή είναι αυτοτελής και προσμετράται  ξεχωριστά το

χρεωστικό υπόλοιπο. Έτσι η υπαγωγή των αλλεπάλληλων καθημερινών για μεγάλο διάστημα

αγοραπωλησιών ενός πελάτη στις ρυθμίσεις περί αλληλόχρεου λογαριασμού κατά τις οποίες κάθε

συναλλαγή θα χάνει την αυτοτέλειά της και θα καθίσταται απαιτητό μόνο το εκάστοτε

προκύπτον απ ΄τις χρεοπιστώσεις υπόλοιπο, δεν είναι εν προκειμένω επιτρεπτή, διότι το σύστημα

εκκαθάρισης κάθε χρηματιστηριακής συναλλαγής αφορά, όπως προεκτέθηκε, αυτήν  και μόνο

χωριστά. (βλ Νικολάου Μουσά ΧΘ, Φεβρουάριος 2002, σελ 11, Γ. Παλάζη, Αρμ 57, 1052).

περισσότερα...

Απόφαση: 3328/2007 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Η αοριστία στο σημείο αυτό της αγωγής επιδρά και στο σύνολο της αγωγής, καθιστώντας αυτή

αόριστη, εφόσον η ενάγουσα συνυπολογίζοντας την άνω απαίτηση της εκ 56.027,78 ευρώ

αναφέρει ότι την 9-7-2004, δηλαδή μετά και την τελευταία χρηματιστηριακή συναλλαγή, το

χρηματικό υπόλοιπο σε βάρος του εναγομένου ανήλθε σε 40.635,75 ευρώ, δηλαδή μη

συνυπολογιζομένης της άνω απαίτησης της ενάγουσας εκ 56.027,78 ευρώ δεν προκύπτει

χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος του εναγομένου και άρα αντίστοιχη απαίτηση της ενάγουσας.

περισσότερα...

Απόφαση:1196/2007 Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμ. Εφέσεων)

Ο ισχυρισμός αυτός περί ενιαυσίας παραγραφής της επίδικης αξίωσης είναι νόμιμος, παρά την

αντίθετη κρίση του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και τα αντίθετα υποστηριζόμενα από την

ενάγουσα-εφεσίβλητη, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 6 Ν 3632/1928 και 247

ΑΚ.

H ως άνω ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή ισχύει τόσο για τις αξιώσεις που απορρέουν από

χρηματιστηριακές συμβάσεις που συνάπτονται εντός του χρηματιστηρίου και μεταξύ των μελών

αυτού (κύριες χρηματιστηριακές συμβάσεις), όσο και για τις παρεπόμενες ή συναφείς

χρηματιστηριακές συμβάσεις, όπως είναι, κατά τα ανωτέρω, αυτή της χρηματιστηριακής

παραγγελίας, που συνάπτεται μεταξύ του μέλους (ΑΧΕ) και του εντολέα (επενδυτή-πελάτη).

περισσότερα...

Απόφαση: 3286/2007 Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Επιβάλλεται ωσαύτως και η λήψη και διασφάλιση όλων των αναγκαίων μέτρων, που υπάρχουν σύμφωνα

με τον Κώδικα Δεοντολογίας Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) για το ότι η

διαβιβαζόμενη εντολή είναι γνήσια, όσον αφορά στην προέλευσή της, από συγκεκριμένο επενδυτή και

σαφής, καθώς ακόμη και ότι, έχει ελεγχθεί από πλευράς πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από

εγκληματικές πράξεις και δραστηριότητες και για την αποστολή ακόμη, στο πρώτο δεκαήμερο, εκάστου

μηνός, απευθείας στους πελάτες τους, λεπτομερείς και αναλυτικούς λογαριασμούς εκάστης εντολής.

περισσότερα...

Απόφαση: 28/2007 Αρείου Πάγου (Τακτική Ολομέλεια)

Τέλος, ενισχύεται περαιτέρω η παραπάνω άποψη και από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 3632/1928,

κατά την οποία «οι δίκες μεταξύ χρηματιστών και πελατών από χρηματιστηριακές συναλλαγές, πρέπει,

λόγω της φύσεως αυτών, να τερματίζονται το ταχύτερο, γιατί χρόνιζαν ένεκα της βραδείας διαδικασίας

των τακτικών δικαστηρίων και οι χρηματιστηριακές συναλλαγές, ως εκ της φύσεως αυτών, επιβάλλουν 

εξαιρετική ταχύτητα, όχι μόνο ως προς τη σύναψή τους, αλλά και ως προς τη ρύθμιση των εκ τούτων

διαφορών»….. Σκοπός της καθιερώσεως από το νομοθέτη της βραχυχρόνιας (ετήσιας) παραγραφής με το

άρθρο 15 παρ. 6 του Ν. 3632/1928,  των αξιώσεων από χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι η ταχύτατη

εκκαθάριση των σχέσεων από χρηματιστηριακές συμβάσεις και εντεύθεν η ασφάλεια των

χρηματιστηριακών σχέσεων.

περισσότερα...

Απόφαση: 1664/2007 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Αποδεικτική δύναμη φωτογραφίας και φωτοτυπίας. Έγγραφη σύμβαση χρηματιστηριακής

παραγγελίας.

περισσότερα...

Απόφαση: 6221/2007 Εφετείο Αθηνών

Σύμβαση Επενδυτικών Υπηρεσιών. Χρεωστικό Υπόλοιπο. Πραγματικά περιστατικά.

περισσότερα...

Απόφαση: 4557/2007 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Ενιαύσια χρηματιστηριακή παραγραφή. Χρηματιστηριακή παραγραφή εν επιδικία. Τριπλότυπο

βιβλιάριο εντολών.

περισσότερα...

Απόφαση: 3428/2007 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμβαση χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Αδικοπρακτική ευθύνη προστήσαντος. Έννοια

χρηματιστηριακών πραγμάτων & χρηματιστηριακών συναλλαγών. Νομικός χαρακτήρας.

περισσότερα...

Απόφαση: 1605/2007 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Έννοια χρηματιστηριακών πραγμάτων & χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Νομικός χαρακτήρας. Ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή.

περισσότερα...

 • 6

  6

 • 5

  5

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 1

  1

 • 10

  10

 • 7

  7

 • 9

  9

 • 8

  8

 • 2

  2

 
 • met3

  met3

 • met5

  met5

 • met4

  met4

 • met7

  met7

 • met6

  met6

 • met8

  met8

 • met1

  met1

 • met10

  met10

 • met2

  met2

 • met12

  met12

 • met11

  met11

 • met13

  met13

Go to Top